Er DU ELLER din organisation midt i en forandringsprocess?

 

– Supervision kan hjælpe dit team med at komme succesfuldt igennem den
-Har du udfordringer i din ledelsespraksis og mangler du sparring?
– Supervision kan hjælpe dig til evaluering og handling

 

 
DeJensen.backgrownd.png

individual supervision

Ledelsessupervison tilbydes til ledere som har et ønske om at udvikle deres personlige lederskab.

Supervisionen er et frirum for lederen til at “tænke højt” om overvejelser i forhold til problematikker og udfordringer i egen organisation og egen ledelsespraksis.

Udbyttet for dig som leder er både en udvikling i afsættet for dit eget lederskab og en kvalificering af dit beslutningsgrundlag for dine initiativer i dit ledelsesvirke.

Eksempel på emner kan være;

 • håndtering af en medarbejder som er udfordret eller udfordrer organisation
 • etablering af nye teams og tiltag i forhold til teamets udvikling og samarbejde
 • egen ledelsespraksis og i dagligdagen og udfordring
 • forandringsprojekter, omfang, overblik og prioriteringer
 • tværfagligt samarbejde, -forskellige faggrupper, rollefordelinger og momentum i samarbejdet
 • egen ledelsesposition og ledelsesmæssig ståsted i forhold til øvrige ledere og ledelseslag i organisationen
 • interne konflikter og håndtering heraf
 

TEAM SUPERVISION

Teamsupervision handler om grupper og teams samarbejde i forhold til det daglige og i forhold til forandringsprocesser.

Samarbejde, kommunikation og opgaveløsning 

Teamsupervision med fokus på samarbejde, kommunikation og opgaveløsning har til formål at styrke teamets samarbejde igennem håndtering af fx. organisatoriske udfordringer, interne problemer, og udvikling af samarbejdsflader og arbejdsprocesser i forbindelse med selve opgaveløsningen.  En styrkelse af et teams samarbejde kan bl.a. omfatte nytænkning og videreudvikling af samarbejdsflader, opgaveløsning, arbejdsprocesser og en styrkelse af selve samarbejde og kommunikation internt i teamet. Supervisionen skal understøtte,  at der bliver skabt et grundlag for det ønskede momentum, oginddrage en hensynstagen tilat det sker i et tempo, som sikrer den daglige drift, samt samtidigt sikrer udvikling af nødvendige forandringer i teamets samarbejde og opgavevaretagelse.

Forandring, fornyelse og kreativitet

Ved større forandringsprojekter eller forandringer organisatorisk kan man med fordel inddrage grupper og teams tidligt i forløbet med henblik på at forberede medlemmerne såvel mentalt som i forhold til opgave og samarbejdsrelateret forandringer og for at inddrage overvejelser, bekymringer, og kreativitet i forhold til at forhold sig til og håndtere forandringers konkrete indvirkning fremadrettet.

Kreativitet kan føre til fornyelse, som er en vigtig del af forandringsprocesser i organisationer. Ønske om forandringer skal omsættes i konkret handling i form af ændring og udvikling i opgaveløsning, samarbejdsrelationer, arbejdsprocesser, og kommunikation. Dette kan indebære iværksættelse af lærerprocesser og håndtering af gruppedynamikker på tværs af teams alt efter forandringernes omfang. Samtidig kan det være vigtigt, at der skal skabes både motivation og forpligtigelse i forhold til at arbejde sammen på nye vilkår og nye måder, fx.  igennem en konkretisering af forventninger til hinanden fremadrettet og kritiske punkter for en fastholdelse af vedvarende ændringer i en omstillingsproces.

Eksempel på emner kan være;

 •  Ydre krav og rammer og samspillet med faglighed
 •  Styrkelse af den kollektive motivation og koordinering
 •  Udvikling af samarbejdsklimaet i teams gennem fx. konflikthåndtering og kommunikation
 •  Styrke teamets anvendelse af egne kompetencer og koordinering mellem medlemmerne .
 • Udvikling og forandringer i konkrete arbejdsprocesser , rollefordeling og opgaveløsning på tværs af et eller flere teams.
 • Vidensdeling, erfaringsudveksling på konkrete udfordringer mellem ligestillede og etablering af et fremadrettet samarbejde om vidensdeling
DeJensen.backgrownd.png

Metode

SUPERVISION VIL VÆRE EN BLANDING AF COACHING OG SPARRING I FORHOLD TIL DINE ØNSKER OG UDFORDRINGER. UNDERVEJS KAN INDGÅ INSPIRATION FRALEDELSES OG ORGANISATIONSTEORIEN, MINE EGNE MEDARBEJDERE OG LEDELSESERFARINGER FRA OFFENTLIGE OG PRIVATE ORGANISATIONER SAMT ERFARINGER FRA MIN KONSULENTPRAKSIS.

Jeg arbejder ud fra et eklektisk afsæt, dvs jeg bekender mig ikke til en særlig retning indenfor hverken særlige ledelseskoncepter eller ledelsesteoretiske retninger. Grundlæggende finder jeg, at både ledelsesrollen og livet i organisationer er præget af en mangfoldig og kompleksitet, som gør at man har mere glæde af at have en åbenhed i forhold til hvad forskellige tilgange og retninger kan byde på og anvende dem i forskellige kombinationer alt efter sammenhæng og konkrete udfordringer.

Udover min akademiske baggrund lader jeg mine tilgange og konkretearbejdsmetoder inspirere af et kunstnerisk afsæt som tilføjer en arbejdsform som er undersøgende, elaborerende ud fra en anvendelse af det materiale som er og samtidigt er afsæt for associationer og fornyelse i forhold til at forbedre hhv. forandre enten egen ledelsespraksis eller gruppers samarbejde og opgaveløsning.

Grundlæggende operer jeg ud fra en treenighed mellem det etiske/menneskelige, faglighed og professionalisme som centrale pejlinger i at arbejde med problemstillinger og udfordringer i organisationer.

En åbenhed undervejs i selve supervisionen,i forhold til såvel indhold og form giver sammen med processtyring med blik for behov og formål,  en mulighedfor at kombinere en undersøgende tilgang med udviklling samtidigt med at der dannes grundlag for beslutninger omfremadrettede konkrete indsatser og handlinger. På den måde får du/I som kunden både bearbejdet nuancer og facetter, muligheder for at inddrage fornyelse og forandringer og samtidigt få iværksat konkrete tiltag, som kan understøtte en videre proces.

Fordybelse,nuancering, refleksion, afsæt og handling,- er kodeordene. I forhold til min erfaringer giver det også i højere grad løsninger som virker og er vedvarende

Om dejensen

Min erfaringsmæssige baggrund dækker ansættelser i offentlige og privatevirksomhed som leder,medarbejder og konsulent indenfor ledelsesfeltet, det økonomiske felt, personaleledelse og HR samt konsulentpraksis indenfor individuel og gruppeudvikling. Forandringer har været et gennemgående træk i de funktioner jeg har varetaget siden 1995 og danner en baggrund for en bred erfaring med og en nuanceret kendskab og tilgang til muligheder og udfordringer i forandringsprocesser.

Min uddannelsesmæssige baggrund omfatter en Cand.merc.jur uddannelse fra CBS, en privat coachuddannelse som baserer sig på systemiske principper og masterfag fra Danmarks Pædagogiske Universitet i læring og udvikling, som tager et mere traditionel humanistisk afsæt. Senest har jeg supplleret min master med faget “Art in leadership” fra CBS i 2013.

Jeg underviser på diplomuddannelsen i ledelse (en uddannelse for voksne med ledelsesfunktioner) og henter inspiration fra både organisations og ledelseslitteraturen, de studerendes udfordringer og anden faglitteratur som fx. filosofien , kunsten og kunstneriske processer , sociale medier som TED talks samt faglige netværk med bla. fagfolk og tidligere studerende.

DeJensen.backgrownd.png
 
Navn *
Navn